ZMLUVA (139/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4/2010)