došlé faktúry str.11

došlé faktúry str.11
 
 
 
 
 
 
faktúra č. 7312932707
Dodávateľ:SPP a.s. Bratislava
IČO:35815256
Celková suma:211,00
stav zaplatenia:uhradená
text doávateľskej faktúry:plyn OÚ, KD
faktúra č.1814200471
dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava
IČO:43860125
celková suma:15,42
stav zaplatenia: uhradená
text dodávateľskej faktúry: el.energia DS
faktúra č.1814200472
dodávateľ: Pow-en, a.s Bratislava
IČO: 43860125
celková suma: 112,57
stav zaplatenia: uhradená
text dodávateľskej faktúry: el.energia VO
faktúra č.1814200473
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková suma:12,22
stav zaplatenia: uhradená
text dodávateľskej faktúry: el.energia klub
faktúra č.1814200474
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO:43860125
celková suma:32,21
stav zaplatenia:uhradená
text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ,KD
faktúra č.0329140261
dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková suma:168,28
stav zaplatenia: uhradená
text dodávateľskej faktúry: zber, preprava a zneškodňovanie TKO
faktúra č.9759614638
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková suma: 50,23
stav zaplatenia: uhradená
text dodávateľksje faktúry: telefón, internet
faktúra č.7402371392
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková suma: 11,93
stav zaplatenia: uhradená
text dodávateľskej faktúry:služobný mobil
faktúra č.140250
dodávateľ: Signo, s.r.o. Ružomberok
IČO: 43930824
celková suma: 13,00
stav zaplatenia: uhradená
text dodávateľskej faktúry: vlajka SR
faktúra č.07182014
dodávateľ: RVC Nitra
IČO:0034006656
celková suma: 9,45
stav zaplatenia: uhradená
text dodáv. faktúry: CD-poznámky na účtov. závierku
faktúra č.2014107
dodávateľ: HASLEX Lešťan, Levice
IČO: 30004055
celková suma: 79,44
stav zaplatenia: uhradená
text dodáv.faktúry:periodická skúška hasiacich prístrojov, kontrola
faktúra č.2141104524
dodávateľ: SOZA Bratislava
IČO: 00178454
celková suma: 14,28
stav zaplatenia: uhradená
text dodáv.faktúry: autorská odmena za licenciu na verej.použ.hudob.diel
faktúra č. 201456  
dd
dodávateľ:  Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková suma: 21,96
stav zaplatenia: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu

 

   

faktúra č.92014
dodávateľ: Združenie vidieckeho turizmu HRON
IČO: 36105856
celková suma:61,30
stav zaplatenia: úhrada
tex

text: členské príspevky r.2014

faktúra č.2014039
dodávateľ KEPS, s.r.o. Levice
IČO: 34129545
celková suma: 104,90
stav zaplatenia: uhradená
text: oprava verejného osvetlenia
faktúra č.0020141401
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková suma: 13,50
stav zaplatenia: uhradená
text: aktualizácia 4
faktúra č.20141152
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková suma: 59,88
stav zaplatenia: uhradená
text: účtovníctvo win
faktúra č.1814200625
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková suma: 15,42
stav zaplatenia: uhradená
text: el.energia Dom smútku
faktúra č.1814200626
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková suma: 112,57
stav zaplatenia: uhradená
text: el. energia VO
faktúra č.1814200627
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková suma: 12,22
stav zaplatenia: uhradená
text: el,energia klub
faktúra č.1814200628
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková suma: 32,21
stav zaplatenia: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.7312955734
dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková suma: 119,00
stav zaplatenia: uhradená
text: plyn OÚ,KD
faktúra č.0329140496
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková suma: 151,36
 stav zaplatenia: uhradená
text: zber,preprava,zneškodňovanie komunálneho odpadu
faktúra č.352014
dodávateľ: Spoločný obecný úrad
IČO:00307203
celková suma:11,90
stav zaplatenia: uhradená
text: poštovné
faktúra č.8450014060
dodávateľ: ZVS as.Nitra
IČO: 8450014060
celková suma: 5,08
text: voda
faktúra č. 3760608347
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková suma: 50,76 eur
stav zaplatenia: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.0114042838
dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava
IČO: 31396674
celková suma: 499,67
stav úhrady: uhradená
text: za stravné kupóny
faktúra č. 7403368115
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.  Bratislava
IČO: 35763469
celková suma: 12,14 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný  mobil
faktúra č.0020141874
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková suma: 13,50
stav úhrady: zaplatená
text: aktualizácia 5
faktúra č.1406479
dodávate: Slovgram, Bratislava
IČO: 17310598
celková suma: 33,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: odmeny výkonným umelcom za verejný prenos  prostred. ob.rozhlasu - za rok 2014
faktúra č.201482
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková suma: 21,96
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.240658
dodávateľ: Firma Košík - siete s.r.o. Nové Zámky
IČO: 36556858
celková suma: 69,97 eur
stav úhrady: uhradená
text: poháre minif. turnaj, ceny stolnotenis.turnaj
faktúra č.2014064
dodávateľ: Ing. Adamkovič, Topoľčany
IČO: 30887232
celková suma: 350,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: vykonanie auditu účtovnej závierky
faktúra č.7312977731
dodávateľ: SPP a.s.
IČO: 35815256
celková úhrada: 50,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.1814200832
dodávateľ: Pow-en, Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,42 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1814200833
dodávateľ: Pow-en, Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1814200834
dodávateľ: Pow-en, Bratislava
IČO:43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1814200835
dodávateľ: Pow-en, Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 32,21 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.4761608709
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 50,28 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č. 0329140679
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o.
IČO: 34131451
celková úhrada: 252,19 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber,preprava,zneškodňovanie TKO
faktúra č.7404371203
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 12,13 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.2014105
dodávateľ: Služby Šarovce p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady:  uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.7243088318
dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 25,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.201402522
dodávateľ: Magic Print s.r.o. Bratislava
IČO: 36617661
celková úhrada: 134,40 eur
stav úhrady: uhradená
text: tonery do kopírky Canon
faktúra č.1814200981
dodávateľ: Pow-en , a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,42 eur
stav úhrady: uhradená
text: el,energia DS
faktúra č.1814200982
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1814200983
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faklúra č. 1814200984
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 32,21 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.0329140888
dodávateľ: Tekovská ekologická  s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 183,58 eur
stav úhrady: uhradená
text: zvoz,zber, zneškodňovanie TKO
faktúra č.0762615788
dodávateľ: Slovak  Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková uhrada: 50,23 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón, internet
faktúra č. 9913411
dodávateľ: INPROST s.r.o. Bratislava
IČO: 31363091
celková úhrada: 15,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: dopl. za Obecné noviny
faktúra č. 7405339643
dodávateľ: Slovak telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 18,88 eur
stav úhrady: uhradená
text: služob. mobil
faktúra č.2014053
dodávateľ: Jozef Nap Naprint, Želiezovce
IČO: 33313563
celková úhrada: 108,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: tlač pozvánok, plagátov
faktúra č.2014126
dodávateľ: Služby Šarovnce, p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.10140094
dodávateľ: LIMAX LM s.r.o. Levice
IČO: 44661088
celková úhrada: 200,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: grafické práce - kniha Nagyod
faktúra č.1814201142
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,42 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia v DS
faktúra č.1814201143
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57
stav úhrady:uhradená
text: el.energia  VO
faktúra č.1814201144
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1814201145
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 32,21
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ,KD
faktúra č.7318023725
dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 24,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: zemný plyn
faktúra č.8450031710
dodávateľ: ZVS a.s., Nitra
IČO: 36550949
celková úhrada: 5,08 eur
stav úhrady: uhradená
text: voda
faktúra č.2763626059
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 50,23 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č. 0329141164
dodávateľ: Tekovská ekologická,  s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 155,98 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO
faktúra č.0020142210
dodávateľ: KEO, s.r.o  Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: aktualizácia win 06
faktúra č. 7406323923
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 28,98
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.140008
GPG - Galambos, Horná Seč
IČO: 37727222
celková úhrada: 32,40 eur
stav úhrady: uhradená
text : výmena žiaroviek LED v KD
faktúra č.82014
dodávateľ: CSEMADOK, Levice
IČO: 36108936
celková úhrada: 100,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: vystúpenie folklórneho súboru
faktúra č.2014/149
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.7318024551
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 24,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.1814201351
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,42 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1814201352
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1814201353
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1814201354
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 32,21 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ,KD
faktúra č.2764771707
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 51,12 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.1020140718
dodávateľ: TOMIRA - BP s.r.o. Košice
IČO: 47661518
celková úhrada: 232,92 eur
stav úhrady: uhradená
text: vypracovanie bezpečnostného projektu
fatktúra č.8450051445
dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
celková úhrada: 5,08 eur
stav úhrady: uhradená
text: voda OÚ,KD
faktúra č.0329141444
dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o.
IČO: 34131451
celková úhrada: 209,05 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz TKO
faktúra č.7407290916
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
celková úhrada: 16,10 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.2014166
dodávateľ: Služby Šarovce p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.0114087143
dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
IČO: 31396674
celková úhrada: 251,94
stav úhrady: uhradená
text: jedálne kupóny
faktúra č.201403708
dodávateľ: Magic Print s.r.o.
IČO: 36617661
celková úhrada: 67,20 eur
stav úhrady: uhradená
text: tonery
faktúra č.7318058535
dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 42 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č. 1814201519
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 13860125
celková úhrada: 15,42 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1814201520
dodávateľ: Pow - en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1814201521
dodávateľ: Pow- en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1814201522
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 32,21 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia KD,OÚ
faktúra č.1329141535
dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 185,75 eur
stav úhrady: uhradená
text: TKO
faktúra č.201434135
dodávateľ: ESET, s.r.o. Bratislava
IČO: 31333532
celková úhrada: 50,33 eur
stav úhrady: uhradená
text: ESET Smart Security
faktúra č.5765747861
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 50,23 eur
stav úhrady: uhradená,                            text: telefón, internet
faktúra č.7408266243
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Baratislava
IČO: 35763469
celková úhada: 21,32 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.3775202014
dodávateľ: Prima banka a.s. pobočka Levice
IČO: 31575951
celková úhrada: 6 eur
stav úhrady: uhradená
text: za vystavenie potvrdenia o účte
faktúra č.0020142505
dodávateľ: KEO s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: akutalizácia
faktúra č.2014192
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.2014126
dodávateľ: KEPS s.r.o. Levice
IČO: 34129545
celková úhrada: 138,55 eur
stav úhrady: uhradená
text: oprava verejného osvetlenia
faktúra č.7313077324
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada:115,00 Eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.1814201731
dodávateľ:  Pow-en, a-s.
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,42 Eur
stav úhrady.uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1814201732
dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57 eur
stav úhrady:uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1814201733
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
 text: el.energia klub
faktúra č.1814201734
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 32,21 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.1766691257
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 50,53 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet

faktúra č.2014076
dodávateľ: WindIS Slovakia, s.r.o. Topoľčany
IČO: 47484080
celková úhrada: 2814,31 eur
stav úhrady: uhradená
 text: výmena dverí v kultúrnom dome
faktúra č.0329141788
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o.
IČO: 34131451
celková úhrada: 195,55 eur
stav úhrady: uhradená
text:  zber, preprava, zneškodňovanieTKO
faktúra č.8450064985
dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
celková úhrada: 2,59 eur
stav úhrady: uhradená
text: voda
faktúra č.7409240663
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,88 eur
stav úhrady:uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.0020142752
dodávateľ: KEO, Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50
stav úhrady: uhradená
text: aktualizácia 9
faktúra č.2014218
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.7323042015
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IĆO: 35815256
celková úhrada: 185,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn OÚ,KD,klub
faktúra č.1814201888
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,42 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia v DS
faktúra č.1814201889
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia - VO
faktúra č.1814201890
dodávateľ: Pow-en a.s., Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia - klub
faktúra č.1814201891
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 1814201891
celková úhrada: 32,21 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia - OÚ, KD
faktúra č.141506
dodávateľ: Signo, s.r.o. Ružomberok
IČO: 43930824
celková úhrada: 13,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: vlajka SR
faktúra č.0020143329
Dodávateľ: KEO, s.r.o., Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 236,29 eur
stav úhrady: uhradená
text: udržiavací poplatok a licencie na rok 2015
faktúra č.0767636793
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 51,32 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón, internet
faktúra č.1973425
dodávateľ: INPROST, s.r.o.
IČO: 31363091
celková úhrada: 24,15 eur
stav úhrady: uhradená
text: tlačivá pre daň z nehuteľností
faktúra č.0329142040
dodávateľ: Tekovská ekologická s.r. o.
IČO: 34131451
celková úhrada: 322,55 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodenie TKO
faktúra č.0329142041
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o.
IČO: 34131451
celková úhrada: 90,98 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie - preprava veľkokapacitného kontajnera v cintoríne
faktúra č. 0114120546
dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
IČO: 31396674
celková úhrada: 266,71 eur
stav úhrady: uhradená
text: jedálne kupóny
faktúra č.7410205654
dodávateľ: Slovak Telekom  a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,14 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.06007115851
dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 59,90 eur
stav úhrady: uhradená
 text: telefón pevná linka
faktúra č.0020143478
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO:36739464
celková úhrada: 49,20 eur
stav úhrady: uhradená
text: školenie win
faktúra č.2014243
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.1814202047
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,42 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia v DS
faktúra č.1814202048
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 112,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia  VO
fakktúra č.1814202049
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 12,22 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1814202050
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 32,21 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia KD. OÚ
faktúra č.7273203577
dodávateľ: SPP a.s., Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 216,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.882014
dodávateľ: OZ Pod Slovenskou bránou
IČO: 42211824
celková úhrada: 4,56 eur
stav úhrady: uhradená
text: tlačivá dotazník
faktúra č.9913511
dodávateľ: INPROST, s.r.o. Bratislava
IČO: 31363091
celková úhrada: 67,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: Obecné noviny predplatné
faktúra č.14411521
dodávateľ: B2B Partner, s.r.o Bratislava
IČO: 44413467
celková úhrada: 441,60 eur
 stav úhrady: uhradená
text: spisová skriňa, vešiaky
faktúra č.201492
dodávateľ: Združenie obcí Za čisté Dolné Pohronie, Šarovce
IČO: 42117160
celková úhrada: 40,61 eur
stav úhrady: uhradená
text: vrecia na triedený odpad
faktúra č.0329142225
dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 166,46 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava a zneškodňovanie TKO
faktúra č.2014168
dodávateľ: KEPS, s.r.o.  Levice
IČO: 34129545
celková úhrada: 86,39 eur
stav úhrady: uhradená
text: oprava verejného osvetlenia
faktúra č.7768585808
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 50,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.7411176603
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,81 eur
stav úhrady:
text: služobný mobil
faktúra č.16232014
dodávateľ: Prima banka Slovensko  a.s. , Žilina
IČO: 31575951
 celková úhrada: 39,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: popl za ročné vedenie účtu MACP 2014
faktúra č.2014263
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady:uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.2140213
dodávateľ: TERAsport-Muller, Praha
IČO: 28486617
celková úhrada: 1004,09 eur
stav úhrady: uhradená
text: nástenné vitríny so skelenenými dvierkami so stojanom
faktúra č.  2140005051
dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
IČO: 31681051
celková úhrada: 103,68 eur
stav úhrady: uhradená
text: kôš s popolníkom
faktúra č.201404
dodávateľ: SK s.r.o. Drženice
IČO: 35700009
celková úhrada: 20,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: servisné práce s informačným systémom
faktúra č.0769534336
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhada: 58,24 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.0329142457
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 157,73 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz TKO
faktúra č.8450082623
dodávateľ: ZVS, a.s Nitra
IČO: 36550949
celková úhrada: 5,18 eur
stav úhrady: uhradená
text: voda
faktúra č. 7500031992
dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 19,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.1814103565
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 59,13 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia v DS
faktúra č.1814103566
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 370,03 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra: č.1814103567
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 40,81 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra: č.1814103568
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 150,71 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia  OÚ, KD
faktúra č. 1400249465
dodávateľ: CDCP  SR, a.s. Bratislava
IČO:31338976
celková úhrada: 12,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: poplatky
faktúra  č.7435190696
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: -183,12 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn - dobropis
FAKTÚRY  2015
faktúra č.1815200105
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815200106
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815200107
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815200108
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia  OÚ, KD
faktúra č.2015000233
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: aktualizácia 1
faktúra č.150122
dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
IČO: 31681051
celková úhrada: 121,44 eur
stav úhrady: uhradená
text: závesný kôš 2 sk
faktúra č.7327989420
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 228,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.2015000429
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: aktualizácia 2
faktúra č.201514
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text:: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.0115014184
dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
IČO: 31396674
celková úhrada: 350,83 eur
stav úhrady: uhradená
text: jedálne kupóny
faktúra č.2015000617
dodávateľ: KEO s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: aktualizácia 3
faktúra č.7238277418
dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 221,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.201500583
dodávateľ: Magic Print s.r.o. Bratislava
IČO: 36617661
celková úhrada: 207,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: tonery do tlačiarní
taktúra č.150198
dodávateľ: Signo, s.r.o. Ružomberok
IČO: 43930824
celková úhrada: 13,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: vlajka SR
faktúra č.1815200346
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: 15,62 eur
text: el.energia DS
faktúra č.1815200347
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815200348
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815200349
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celklová úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.0329150067
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 161,20 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO
faktúra č.7770488450
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 56,70 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón, internet
faktúra č.7501013191
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 3563469
celková úhrada: 19,88 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.201536
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.2151104433
dodávateľ: SOZA Bratislava
IČO: 00178454
celková úhrada: 14,28 eur
stav úhrady: uhradená
text: autor.odmena za licenciu na verej.používanie hudob. diel. ( cez VR)
faktúra č.7298217405
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 209,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn OÚ, KD
fakúra č.1815200578
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815200579
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia  VO
faktúra č.1815200580
dodávateľ: Pow-en. a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815200581
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.0329150246
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 135,71 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO
faktúra č.7501978530
dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,14
stav úhrady: uhradená, služobný mobil
faktúra č.2015055
dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice
IČO: 34129545
celková úhrada: 91,34
stav uhradenia: uhradená
text:  oprava verejného osvetlenia
faktúra č.2015000902
Dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50
stav uhradenia: uhradená
text: aktualizácia win
faktúra č.201558
dodávateľ: Služby Šarovce p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96
stav uhradenia: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.432015
 dodávateľ: OZ Tekov-Hont, Santovka
IČO: 42211824
celková úhrada: 315,00
stav uhradenia: uhradená
text: splátka členského príspevku
faktúra č.1500064
dodávateľ: Kamil Palko, Kominárstvo
IČO: 32581904
celková úhrada: 49,85
stav úhrady: uhradená
text: kontrola a čistenie komínov
faktúra č.1505653
dodávateľ: SLOVGRAM Bratislava
IČO: 17310598
celková úhrada: 33,50
stav úhrady: uhradená
text: odm.výkonn.umelcom za verejný prenos
faktúra č.82015
dodávateľ: ZVT HRON
IĆO: 36105856
celková faktúra: 61,97
stav úhrady: uhradená
text: členský príspevok 2015
faktúra č. 1815200804
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815200805
dodávateľ: Pow- en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815200806
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815200807
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65
 stav úhrady: uhradená
text: el.energia  OÚ, KD
faktúra č.7278263611
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 118,00
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.7772416918
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 34,69
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.8550013596
dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
celková úhrada: 6,48
stav úhrady: uhradená
text: voda
faktúra č.572015
dodávateľ: Bc. Siváková Daniela, Kalná nad Hronom
IČO: 41251466
celková úhrada: 150,00
stav úhrady: uhradená
text: BOZP, PZS
faktúra č.329150471
dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 160,81
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO
faktúra č.7502952731
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,93
stav úhrady: uhradená
text: služob. mobil
faktúra č.201583
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: služ.mobil
faktúra č.1815201041
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815201042
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815201043
dodávateľ: Pow- en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815201044
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia KD, OÚ
faktúra č.0115050649
dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
IČO: 31396674
celková úhrada: 353,23 eur
stav úhrady: uhradená
text: jedálne kupóny
faktúra č.7318184048
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 49,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.1773406648
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 48,11 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.75303920352
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 18,74 eur
stav úhrady: uhradená
text: služ. mobil
faktúra č.0329150687
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 244,84 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO
faktúra č.201526
dodávateľ: MAZY Silvia Matušková, Čifáre 227
IČO: 41061969
celková úhrada: 150,00 Eur
stav úhrady: uhradená
text: verejné obstarávanie: Obnova a tvorba zelených VP, oddych. a vzdel. zón
faktúra č.7323164591
dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 25,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.2015106
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.1815201244
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815201245
dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava
IĆO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815201246
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815201247
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
IČO: 43860125
text: el. energia KD, OÚ
faktúra č.251006
dodávateľ: Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky
IČO: 36556858
celková úhrada: 157,18 eur
stav úhrady: uhradená
text: športové náradie, poháre
faktúra č.1774360800
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 49,90 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.0329150959
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 190,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: TKO
faktúra č.172015
dodávateľ: Ing. Duchoň, geodetická kancelária, Levice
IČO: 11845597
celková úhrada: 235,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: vyhot. geometric. plánu
faktúra č.2015111
dodávateľ: Ing. Adamkovič, Topoľčany
IČO: 30887232
celková úhrada: 375,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: vykonanie auditu účtovnej závierky  za rok 2014
faktúra č.7504884871
dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,51 eur
stav úhrady: uhradená
text: služob. mobil
faktúra č.2015126
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.313507109
dodávataeľ: TRINET Corp, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
IČO: 36362786
celková úhrada: 7,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: športové potreby
faktúra č.313207064
dodávateľ: TRINET Corp, s.r.o. Kysucké Nové Mesto
IČO: 36362786
celková uhrada: 135,70 eur
stav úhrady: uhradená
text: športové potreby
faktúra č. 102015  
dodávateľ: Jozef Kalman, Horná Seč  
IČO: 46128913  
celková úhrada: 150,00 eur  
stav úhrady: uhradená  
text: organiz.spoloč.akcie (zabez.občerst.,moder.)  
faktúra č. 7308244687
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 24,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.1815201449
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815201450
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815201451
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815201452
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.0329151102
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 163,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: TKO
faktúra č.87753111583
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 50,15 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.8550030208
dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra
IČO: 36550949
celková úhrada: 7,78 eur
stav úhrady: uhradená
text: voda
faktúra č.7505858844
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úrada: 20,74 eur
stav úhrady: uhradená
text: služ. mobil
faktúra č.2151121053
 dodávateľ: SOZA Bratislava
IČO: 00178454
celková úhrada:8,40 eur
stav úhrady: uhradená
text: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob.diel
faktúra č.150008
dodávateľ: GPG - Galambos, Horná Seč
IČO: 37727222
celková úhrada: 129,48 eur
stav úhrady: uhradená
text: výmena kaziet v KD - oprava, odvlhčenie miestnosti
faktúra č. 2015001335
dodávateľ: KEO Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: aktualizácia 6
faktúra č.2015150
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.7308261107
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 24,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.1815201717
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia v Dome Smútku
faktúra č.1815201718
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav  úhrady: uhradená
text:el.energiaVO
faktúra č.18155201719
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el. energia v klube
faktúra č.1815201720
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.6776265812
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 49,88 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón + internet
faktúra č.0329151383
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 192,01 eur
stav úhrady: uhradená
text: TKO
faktúra č.0115087188
dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
IČO: 31396674
celková úhrada: 353,23 eur
stav úhrady: uhradená
text: stravné kupóny
faktúra č.7506824015
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,58 eur
stav úhrady: uhradená
text: služob. mobil
faktúra č.872015
dodávateľ: OZ Tekov-Hont, Santovka
IČO: 42211824
celková úhrada: 315,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: členský príspevok MAS
faktúra č.2015168
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: triedený odpad
faktúra č.150009
dodávateľ: Galambos - GPG, Horná Seč
IČO: 37727222
celková úhrada: 700,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: čist. a ošetr. stien od plesní,maľovka, opr.lam. podlahy
faktúra č.2015151
dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice
IČO: 34129545
celková úhrada: 290,80 eur
stav úhrady: uhradená
text: oprava verejného osvetlenia
faktúra č.7323213403
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 41,00 eur
stav úhrady:uhradená
text: plyn KD, OÚ
faktúra č.0700815
dodávateľ: TENDER & Development, s.r.o. Bratislava
IČO: 44721307
celková úhrada: 66,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: školenie
faktúra č.1815201909
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815201910
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady:uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815201911
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady:uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815201912
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady:uhradená
text: el.energia KD, OÚ
faktúra č.0329151625
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o.
IČO: 34131451
celková úhrada: 181,34 eur
stav úhrady: uhradená
text: TKO
faktúra č.1777219549
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
celková úhrada: 49,49 eur
stav úhrady:uhradená
text: telefón,internet
faktúra č.201504561
dodávateľ: MAGIC PRINT, s.r.o. Bratislava
IČO: 36617661
celková úhrada: 96.00 eur
stav úhrady: uhradená
text: tonery
faktúra č.1242015
dodávateľ: Siváková, Kalná nad Hronom
IČO: 41251466
celková úhrada: 50,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: výkon činnosti technika BOZP, OPP
faktúra č.7507806451
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,74 eur
stav uhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.2015194
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 21,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.7155247318
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO:35815256
celková úhrada: 113,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn
faktúra č.1778155231
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 49,49 eur
stav úhrady:uhradená
text: telefón, internet
faktúra č.1815202108
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia DS
faktúra č.1815202109
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady:  uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.181502110
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815502111
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.5015820391
dodávateľ:ZVS, a.s. Levice
IČO: 36550949
celková úhrada: 115,57 eur
stav úhrady: uhradená
text: výkony vozidla JCB - zemné práce
faktúra č.0329151826
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 417,48 eur
stav úhrady: uhradená
text: TKO, veľkoobjemový kontajner
faktúra č.8550045893
dodávateľ: ZVS , a.s. Levice
IČO: 36550949
celková úhrada: 11,66 eur
stav úhrady: uhradená
text: voda
faktúra č.7508764221
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,24 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.150010
dodávateľ: GPG - Horná Seč
IČO: 37727222
celková úhrada: 159,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: oprava maľovky na OÚ
faktúra č.150011
dodávateľ: GPG - Horná Seč
IČO: 37727222
celková úhrada: 6288,69 eur
stav úhrady: uhradená
text: obnova a tvorba zelen.verej.priestran.- revitaliz. obec. pešej zóny POD-ZD2
faktúra č.150012
dodávateľ: GPG - Horná Seč
IČO: 37727222
celková úhrada: 1250,06 eur
stav úhrady:
text: opravy, udrž. práce v KD po zatečení
faktúra č.2015001609
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 36739464
celková úhrada: 13,50 eur
stav úhrady: uhradená
text: aktualizácia programu 7
faktúra č.0115112274
dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava
IČO: 31396674
celková úhrada: 440,05 eur
stav úhrady: uhradená
text: jedálne kupóny
faktúra č.2015200
dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice
IČO: 34129545
celková úhrada: 140,22 eur
stav úhrady uhradená
text: servisné práce v KD
faktúra č.2015201
dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice
IČO: 34129545
celková úhrada: 250,00 eur
stav úhrady. uhradená
text:  revízne práce
faktúra č.7263439988
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 182.00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn OÚ, KD
faktúra č.15053
dodávateľ: LUDECOR, Tešesíkovo
IĆO: 48292460
celková úhrada: 68,88 eur
stav úhrady: uhradená
text: dekoračné predmety 
faktúra č.201505696
dodávateľ: MagicPrint, s.r.o. Bratislava
IČO: 36617661
celková úhrada: 96,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: tonery do tlačiarní
faktúra č.1815202409
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady:uhradená
text: el.energia v DS
faktúra č.1815202410
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratilava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady:uhradená
text: el,.energia VO
faktúra č.1815202411
dodávateľ: Pow-en, a.s., Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady:uhradená
text: el. energia klub
faktúra č.1815202412
dodávateľ: Pow-en, a.s., Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady:uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.7779138378
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 49,49 eur
stav úhrady:uhradená
text:  telefón + internet
faktúra č.0329152019
dodávateľ. Tekovská ekologická, s.r.o.
IČO: 34131451
celková úhrada: 406,34 eur
stav úhrady: uhradená
text: TKO
faktúra č.520150407
dodávateľ: HAITEG, s.r.o. Šarovce
IČO: 36553379
celková úhrada: 165,10 eur
stav úhrady: uhradená
text: oprava verej.osvetlenia
faktúra č.2015000116
dodávateľ: Aranzuj.sk, Legeň Košice
IČO: 41223110
celková úhrada: 56,09 eur
stav úhrady: uhradená
text: dekor. materiál KD
faktúra č.2015002186
dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce
IČO: 3673949464
celková úhrada: 236,29 eur
stav úhrady: uhradená
text: ročná licencia programu, udrž.popl. na rok 2016
faktúra č.2015010
dodávateľ: PROSIC, s.r.o. Želiezovce
IČO: 46835423
celková úhrada: 150,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: predprojektová príprava
faktúra č.7509731966
dodávateľ: Slovak telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,24 eur
stav úhrady: uhradená
text: služobný mobil
faktúra č.2015219
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce
IČO: 36103080
celková úhrada: 30,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.132015
dodávateľ: Jozef Kalman, Horná Seč
IČO: 46128913
celková úhrada: 120,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: organiz. kultúrnej udalosti
faktúra č.2015238
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 30,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: triedený odpad
faktúra č.7278447117
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 214,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: plyn: OÚ, KD
faktúra č.0329152208
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 152,44 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO
faktúra č.9913611
dodávateľ: INPROST, s.r.o. Bratislava
IČO: 31363091
celková úhrada: 67,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: Obecné noviny - predplatné 2016
faktúra č.1815202615
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IĆO: 43860125
celková úhrada: 15,62 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia Dom smútku
faktúra č.1815202616
dodávateľ: Pow-en, a.s., Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 104,30 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1815202617
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 11,99 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1815202618
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 30,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.8780046032
dodávateľ: Slovak telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 51,04 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón, internet
faktúra č.150079
dodávateľ: Disig, a.s. Bratislava
IČO: 35975946
celková úhrada: 32,40 eur
stav úhrady: uhradená
text: kvalifikovaný systémový certifikát
faktúra č.7510697357
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,44 eur
stav úhrady: uhradená
text: služob. mobil
faktúra č.2015257
dodávateľ: Služby Šarovce, p.o.
IČO: 36103080
celková úhrada: 30,60 eur
stav úhrady: uhradená
text: vývoz triedeného odpadu
faktúra č.2015120
dodávateľ: Confer, s.r.o. Banská Bystrica
IČO: 36713201
celková úhrada: 1549,20 eur
stav úhrady: uhradená
text: konferenčné stoličky Lea do KD
faktúra č.2015317
dodávateľ: LAHER Želiezovce
IČO: 14079526
celková úhrada: 263,74 eur
stav úhrady: uhradená
text: periodic, prehliadka plyn. spotrebičov a odstrán. závad

 

faktúra č.112015
dodávateľ: Csicsman MAN-stav, Želiezovce
IČO: 41775015
celková úhrada: 3118,96 eur
stav úhrady: uhradená
text: rekonštrukcia sály v kultúrnom dome
faktúra č.122015
dodávateľ: Csicsman MAN-stav, Želiezovce
IČO: 41775015
celková úhrada: 2381,31 eur
stav úhrady: uhradená
text: výmena dlažby v KD
faktúra č.13/2015
dodávateľ: Csicsman MAN-stav, Želiezovce
IČO: 41775015
celková úhrada: 469,20 eur
stav úhrady: uhradená
text: obecné tabule (demontáž, montáž), opr.vchod.dverí
faktúra č.150101739
dodávateľ: Optimal Care, s.r.o., Bratislava
IČO: 47422335
celková úhrada: 300,00 eur
stav úhrady: uhradená
text: alarm (OÚ, KD)
faktúra č.16182015
dodávateľ: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
IČO: 31575951
celková úhrada: 41,05 eur
stav úhrady: uhradená
text: popl. za účet CP
faktúra č.150101754
dodávateľ: OptimalCare, s.r.o., Bratislava
IČO: 47422335
celková úhrada: 4,32 eur
stav úhrady : uhradená
text: popl. za službu
faktúra č.57809622841
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 50,10 eur
stav úhrady: uhradená
text: telefón, internet
faktúra č.0329152491
dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov
IČO: 34131451
celková úhrada: 194,32 eur
stav úhrady: uhradená
text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO
faktúra č.1816100177
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 51,76 eur
stav úhrady:uhradená
text: el.energia Dom smútku
faktúra č.1816100178
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 253,34 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia VO
faktúra č.1816100179
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 21,65 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia klub
faktúra č.1816100180
dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava
IČO: 43860125
celková úhrada: 141,14 eur
stav úhrady: uhradená
text: el.energia OÚ, KD
faktúra č.7600082591
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO: 35763469
celková úhrada: 17,24 eur
stav úhrady: uhradená
text: služob. mobil
faktúra č.8550062560
dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra, OZ Levice
IČO: 36550949
celková úhrada: 6,48 eur
stav úhrady:
text: voda OÚ, KD
faktúra č.7450204173
dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava
IČO: 35815256
celková úhrada: 217,80 eur
stav úhrady:
text: plyn OÚ, KD