DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 2