Hlavný kontrolór

 Hlavný kontrolór obce Vyšné nad Hronom: Gabriela Besseová

 

Úlohy hlavného kontrolóra

 

Hlavný kontrolór:

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

      Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach           komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

      Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

      Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

      Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

      Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18 d) zákona č.369/ 2004 Z. z, z neho vyplýva povinnosť : 

 

a) kontroly obce - v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278 / 93 Zb. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 

b) kontroly - všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácii obecného úradu a jemu podriadených organizácii

 

c) kontroly - vybavovania sťažností a petícii, v zmysle zákonov č. 152/98 Zb. z. o sťažnostiach a č. 98/90 Zb. z. a 242/98 Zb. z. o petičnom práve  

 

d) kontroly – dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce

 

e) kontroly - dodržiavania interných predpisov obce

 

f ) kontroly - plnenia uznesení obecného zastupiteľstva