Starostka obce

Starostka obce Vyšné nad Hronom: Eva Madarásová

Email: obec.vysnenadhronom@stonline.sk

Mobil: 0911 923 021

 

Právomoci starostu obce

 
 • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce 
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch 
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 • vykonáva obecnú správu 
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu 
 • zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie 
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva 
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné 

 

Môj program:

"Rozvoj obce Vyšné nad Hronom" Je to otvorený program , ktorý sa doplňa nápadmi a myšliemkami občanov. Chcem počúvať ľudí, chápať ich potreby.

PROGRAM:

 • obnoviť vzťah medzi ľuďmi ,
 • obnoviť a rozvíjať kultúrne tradície
 • vytvoriť priestor pre deti, mládež a dôchodcov
 • vybudovať kompostáreň