Rok 2013

 

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi, drobnými  stavebnými odpadmi , s elektroodpadmi z domácností a zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN_č.12013.pdf (245285)

 

VZN č. 2 / 2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Vyšné nad Hronom

VZN_2_2013_ovzdušie.pdf (824973)

 

VZN č. 4 /2013 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

VZN_č._4__2013.pdf (328043)

 

VZN č. 5. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 5_2013 o miestnych daniach.pdf (94270)