Rok 2014

VZN č.1/2014 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTI NA ÚZEMÍ OBCE VYŠNÉ NAD HRONOM

VZN-o-nakladaní-s-KO_01_2014.pdf (376383)

 

VZN č.2/2014 O ZNEŠKODNENÍ OBSAHU ŽÚMP, NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD NA ÚZEMÍ 
OBCE VYŠNÉ NAD HRONOM 
VZN_o_zneškodnení_obsahu_žúmp.pdf (432902)

VZN č. 3/2014 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY